क्षेत्र कोड अँगोला

अँगोला चा क्षेत्र कोड:

शहर/नगर वा प्रदेश क्षेत्र कोड
1.Cabinda31
2.Catumbela729
3.Caxito348
4.Cunene65

क्षेत्र कोड अँगोला