क्षेत्र कोड अँगोला

अँगोला चा क्षेत्र कोड:

शहर/नगर वा प्रदेश क्षेत्र कोड
1.Lobito722
2.Luanda2
3.Lubango612
4.Luena546
5.Lunda Sul53

क्षेत्र कोड अँगोला