क्षेत्र कोड क्युबा

क्युबा चा क्षेत्र कोड:

शहर/नगर वा प्रदेश क्षेत्र कोड
1.Havana47
2.Havana7
3.Holguín24

क्षेत्र कोड क्युबा