क्षेत्र कोड क्युबा

क्युबा चा क्षेत्र कोड:

शहर/नगर वा प्रदेश क्षेत्र कोड
1.Mamanantuabo32
2.Matanzas45

क्षेत्र कोड क्युबा