क्षेत्र कोड क्युबा

क्युबा चा क्षेत्र कोड:

शहर/नगर वा प्रदेश क्षेत्र कोड
1.Topes de Collantes42
2.Trinidad41

क्षेत्र कोड क्युबा